تشکیلات مدیریت مسکن و ساختمان

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی آقای مهندس رضا نوروزی دارای مدرک لیسانس مهندسی عمران با 27 سال سابقه اجرایی می باشد : و در کارنامه کاری ایشان  پست های رییس و مسوول دبیرخانه کمیسیون تشخیص، کارشناس نقشه برداری، رییس گروه اجرایی، معاون مدیریت مسکن و رییس اداره اجرایی و نظارت در امور مسکن  ثبت گردیده است.
وظایف حوزه مسکن و ساختمان:

1-    راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله

2-    راهبری اجرای اهداف وخط مشی های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

3-  راهبری و هدایت واحدهای تابعه در امور مرتبط با اداره کل نظام مهندسی ساختمان استان و کانون کاردانهای فنی و سایر تشکلهای حرفه ای و صنفی

4-    راهبری امر ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان در استان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات، روشها و ساختار اداری و اجرائی مربوطه

5-  راهبری اجرای برنامه های مرتبط با تأمین و توسعه مسکن و ارائه راهبردهای لازم به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه گذاری بخش مسکن

6-    راهبری امور مرتبط با خانه های سازمانی

7-    راهبری امر همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان

8-    راهبری امر مدیریت تولید و عرضه مسکن

9-  تشویق استفاده کنندگان از فن آوری های نوین در ساخت و تولید انبوه مسکن و ساختمان و نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان مسکن و ساختمان، مصالح و کالاهای مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداری از آن

10-شرکت در جلسات منعقده به منظور تسهیل در اجرا و پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل

11-شرکت در کمیسیونها، کمیته ها وشوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه

 

1-1- اداره برنامه ریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسکن

1-    جمع آوری و پردازش آمار و اطلاعات و سایر داده های موردنیاز مرتبط با شاخص های زمین و مسکن و تهیه گزارشها و تحلیلهای آماری

2-    گردآوری آمار واطلاعات عملکرد درخصوص فعالیت های مربوط به زمین و مسکن شهری وتهیه گزارش و جداول آماری

3-    نظارت بر مدیریت تولید وعرضه مسکن

4-  بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در راستای الگوسازی ساختمانهای مسکونی براساس نیازمندیهای اقلیم و منطقه

5-    بررسی و تحلیل شاخص ها جهت توزیع اعتبارات فصول و برنامه های احداث ساختمانهای مسکونی

6-    بررسی عرضه وتقاضای مصالح مصرفی ساختمان در استان ونیازسنجی و برنامه ریزی های لازم در این خصوص

7-    برنامه ریزی های مربوط به توسعه زمین، مسکن و ساختمان در چارچوب طرحهای توسعه، عمران و منابع محلی موجود

8-    مطالعه ونیازسنجی مسکن برای مناطق شهری و روستایی با اولویت گروههای کم درآمد

9-    برنامه ریزی و ایجاد بسترهای لازم در جهت تأمین منابع مالی موردنیاز بخش مسکن و توسعه شهری از محل اعتبارات استانی

10-برنامه ریزی وایجاد روشهای حمایتی و تشویقی برای استفاده کنندگان از فن آوریهای نوین ساخت در تولید انبوه مسکن و ساختمان

11-نظارت بر تهیه و تحقق برنامه ها و طرحهای تأمین مسکن و خانه سازی که با حمایت دولت انجام می شود

12-انجام امور دبیرخانه ای ستاد تامین مسکن استان

13-تهیه و تدوین اهداف، راهبردها و برنامه های اجرائی مسکن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تأمین مسکن استان جهت تصویب

 

1-2- اداره اجرایی و نظارت در امور مسکن

1-    انجام وظایف مربوط به امور خانه های سازمانی و ایجاد بانک اطلاعاتی در ارتباط با کمیسیونهای واگذاری و فروش خانه های سازمانی

2-  اعمال نظارت در امور شرکتها و ارائه کمکهای فنی و راهنمایی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی که منحصراً در زمینه ایجاد و احداث واحدهای مسکونی فعالیت دارند

3-    اعمال نظارت بر فعالیت های شرکتهای پس انداز و تامین مسکن در سطح استان

4-    رسیدگی و نظارت بر خانه های سازمانی از نظر وضعیت ساختمان و تاسیسات

5-    نظارت بر نحوه استفاده از فن آوریهای نوین ساخت در تولید انبوه مسکن

6-  انتخاب مهندسین مشاور ذیصلاح و تهیه طرح های آماده سازی و طرحهای معماری تولید انبوه مسکن طبق آئین نامه های مصوب ابلاغی

7-    انجام اقدامات لازم جهت نقشه برداری اراضی برای پروژه ها

8-    عقد قراردادهای تهیه طرحهای آماده سازی و معماری و انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای اجراء پروژه ها

9-    ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان مسکن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن

10-نظارت بر اجرای صحیح پروژه های تصویبی از حیث معماری، محاسبات، تاسیسات و ...

11-نظارت بر کیفیت و مشخصات فنی مصالح کاربردی در ساخت

12-رسیدگی به صورت وضعیت ها و تعدیل پروژه ها

13-شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی طرحها و پروژه ها

14-همکاری در تهیه گزارش های مربوط به پیشرفت عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها

15-تهیه برنامه های اجرایی لازم و شرکت در جلسات منعقده به منظور تسهیل در اجرا و پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان

 

1-3- اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فن آوری های نوین ساخت

1-  همکاری و نظارت بر برگزاری انتخابات هیأت مدیره اداره کل نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردانهای فنی ساختمان استان و سایر تشکلهای حرفه ای موضوع قانون و شرکت در مجمع  عمومی آنها

2-  بررسی عملکرد اداره کل نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردانهای فنی استان و گزارش هیأت عمومی اداره کل نظام مهندسی استان جهت ارائه به مراجع ذیربط

3-  بررسی مدارک، تأیید و صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی مهندسی، کاردانی و تجربی در سطح استان و کنترل موردی پروانه های صادره مذکور

4-  جمع آوری، بررسی و انعکاس آمار و اطلاعات دوره ای و سالانه مربوط به چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی در محدوده عملیاتی اداره کل استان به مراجع ذیربط

5-  هماهنگی با هیأت نظارت بر صنوف کارهای ساختمانی استان و همکاری با اداره کل فنی و  حرفه ای استان در مورد صدور کارت مهارت فنی کارگران ماهر و نیمه ماهر

6-    همکاری در برگزاری مسابقات حرفه ای و آزمون های تخصصی مهندسین، کاردانهای فنی، آموزش تکمیلی و معماران تجربی استان

7-  نظارت بر اقدامات ترویجی در زمینه ارتقاء کیفی ساختمان، خدمات مهندسی، استفاده از کنترل کیفی، افزایش سطح دانش حرفه ای و صنعتی کردن تولید ساختمان در سطح استان

8-    ترویج و بهینه سازی روشهای مربوط به صنعتی شدن امر ساختمان سازی

9-    برنامه ریزی به منظور توسعه استفاده از فن آوریهای نوین ساخت در ساختمان سازی

10-همکاری در برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی، بازآموزی و آموزشهای تکمیلی برای مهندسین، کاردانهای فنی و معماران تجربی استان

11-نظارت بر عملکرد سازمانهای مهندسی، کانون کاردانهای فنی ساختمان استان و تشکلهای حرفه ای وشرکتهای شاغل در بخش ساختمان و ارائه کمک های فنی و راهنمایی به موسساتی که در زمینه ایجاد و احداث واحدهای ساختمانی و ابنیه فعالیت دارند

12-برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ترویج مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر عملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری و عندالزوم ارائه پیشنهادات درخصوص تغییر مقررات مذکور متناسب با شرایط ویژه استان

13-کنترل نمونه ای و موردی ساخت و سازها از لحاظ چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری و نحوه ارائه خدمات مهندسی و تنظیم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدی

14-پیگیری و نظارت بر صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و انجام امور مربوط به کمیته کنترل ساختمان

15-اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرستهای بازبینی ضوابط و روشهای کنترل ساختمان و تهیه و ارائه گزارشهای فنی لازم به طور مستمر به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان

16-اخذ گزارشهای موردی و دوره ای از شهر داریهای استان و سایر مراجع ذیربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادی وزارتخانه جهت انجام بررسیها و اقدامات بعدی

17-بررسی شکایات واصله از اشخاص و موسسات درخصوص عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری و انجام بازدیدهای محلی لازم، تهیه گزارش و اقدام تا حصول نتیجه

18-جمع آوری، بررسی و انعکاس آمار و اطلاعات دوره ای و سالانه مربوط به چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری در محدوده عملیاتی اداره کل استان به مراجع ذیربط

19-تهیه گزارش های سالانه کنترل ساختمان در محدوده عملیاتی اداره کل استان با همکاری اداره کل نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع

20-توزیع جزوات راهنما، مقاله ها و پیامدهای ترویجی در زمینه ساختمان در سطح استان

21-همکاری در برگزاری گردهمایی ها و سمینارهایی که از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ریزی و ابلاغ می شود

 

1-4- اداره بررسی طرحهای مسکن

1-    ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان ساختمان، مصالح وکالاهای مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن

2-    بهره برداری از بانکهای اطلاعاتی ساختمانها و تاسیسات دولتی وعمومی موجود در استان

3-  راهنمایی و همکاری با تولیدکنندگان فن آوریهای نوین ساختمانی جهت اخذ تاییدیه فنی و ا ستفاده از سایر تسهیلات مقرر در فصل ششم از آئین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

4-  بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در راستای الگوسازی ساختمانها و تاسیسات دولتی براساس نیازمندیهای اقلیم و منطقه

5-    بررسی و تحلیل شاخص ها جهت توزیع اعتبارات فصول و برنامه های احداث ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی استان

6-    بررسی وتایید فرم یک موافقتنامه های تملک دارائیهای سرمایه ای استان

7-    نظارت عالیه و موردی بر ساخت و سازهای دولتی استانی وملی و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان

8-  تهیه برنامه های اجرایی لازم و شرکت در جلسات منعقده به منظور تسهیل در اجرا و پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان.

 

  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها