تشکیلات مدیریت شهرسازی و معماری


مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، خانم مهندس بهاره بزرگمهر دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس رشته معماری می باشد و 14 سال سابقه اجرایی در پست های کارشناس حوزه شهرسازی و معماری، رییس گروه سه مدیریت شهرسازی و معماری و رییس اداره طرح های کالبدی مدیریت شهرسازی و معماری در کارنامه وی به ثبت رسیده است.


وظایف حوزه مدیریت شهرسازی و معماری

1-  راهبری و نظارت بر امر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) قوانین مربوطه و طرحهای شهرسازی و معماری، عمران شهری و طرحهای شهری

2-  راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری وجامع شهری، طرحهای تفصیلی، طرحهای معماری و طراحی شهری، طرحهای ویژه، شهرک ها و شهرهای جدید.

3-  راهبری و نظارت بر اجرای آئین نامه های مربوط به نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور و همچنین  استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

4-    راهبری دبیرخانه های کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 در استان

5-    راهبری و نظارت بر طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی

6-  نظارت بر تنظیم قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، تفصیلی، طرحهای ویژه، طراحی شهری و معماری و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی

7-    شرکت در کمیسیونها، کمیته ها، شوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه

8-    راهبری و نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و کوتاه مدت واحدهای تابعه و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

9-    همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش شهرسازی و معماری

10-راهبری و نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش شهرسازی و معماری در استان

11-همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه تهیه و تنظیم لوایح و قوانین و ضوابط و معیارها و استانداردهای شهرسازی و اجرای سایر امور محوله

 

1-1- اداره معماری  ، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش

1-    مستندسازی آثار معماری و شهرسازی بومی و هنرهای وابسته

2-    ترویج، تقویت و ارتقاء اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی، ایرانی (بومی) از طرق زیر:

الف- انتشار کتب

ب- حمایت از پیشکسوتان و حرفه مندان

ج- تدوین و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم در این زمینه

د- شناخت و پاسداری از هویت و معماری کالبدی شهرها

3-  نظارت بر اجرای طراحی شهری از حیث رعایت قوانین و مقررات مصوب آئین نامه ها، دستورالعمل های مربوطه و ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری و رعایت اصول شهرسازی ایران- اسلامی

4-    همکاری در امور بررسی و تنظیم و اظهارنظر نسبت به ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مربتط با وظایف مربوطه

5-  تشکیل کمیسیونهای معماری و طراحی شهری به منظور بررسی و کنترل اصول و ارزشهای معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی (بومی) در طرحهای معماری و طراحی شهری استان، براساس ضوابط و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد

6-    بررسی و تأیید نقشه های معماری تهیه شده در حوزه های مختلف اداره کل

7-    تهیه الگوهای مناسب مسکن بومی

8-  نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط ومقررت شهرسازی و معماری بویژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمی-حرکتی و الگوسازی طرحهای یادشده با همکاری مدیریت شهری و سازمانهای ذیربط محلی

9-    تنظیم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهیه طرحهای طراحی شهری و معماری و همچنین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی

10-تشکیل کمیته ای به منظور بررسی نیازها و کمبودهای موجود در قوانین و مقررات و اتخاد تصمیم برای اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماری و شهرسازی استان

11-تشکیل منظیم جلسات کمیته سیما  و منظر شهری و ارائه گزارش به دفتر معماری و طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

12-شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

13-انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه معماری بومی استان

14-مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح ملی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

15-برگزاری مسابقات معماری و طراحی شهری، نمایشگاهها و همایشهای مرتبط با معماری و طراحی شهری با هماهنگی ستاد وزارتخانه

16-تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و تلاش جهت تحقق برنامه های مذکور به منظور بالابردن کیفیت وکمیت کار در برنامه ارزیابی عملکرد

17-همکاری و هماهنگی با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهای فنی لازم به مدیرکل

18-هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

19-همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

20-تدوین و ارسال گزارشهای سالانه به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

 

1-2- اداره نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری

1-  کنترل و نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورای عالی شهرسازی و معمای ایران) قوانین مربوطه و طرحهای شهرسازی و معماری و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد انها الزامی است.

2-    نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرحهای تفصیلی شهری توسط شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط

3-    نظارت بر فعالیتهای شهرسازی و معماری بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی و معماری

4-  نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری، طرحهای ویژه، طرحهای عمران شهری و شهرهای جدید در راستای اهداف طرحهای بالادست

5-  نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران

6-  نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرحهای توسعه وعمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه وتفصیلی شهرها و غیره

7-    نظارت بر برنامه ریزی و عمران اراضی در زمینه استفاده بهینه از زمین حسب قوانین، ضوابط و مقررات موضوعه

8-  نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه وعمران شهرهای جدید، شهرکها و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و شورای برنامه ریزی استان و کمیسیون ماده 5 استانها به منظور بررسی وتصویب و عنداللزوم ارسال آن به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی

9-    مشارکت و همکاری نزدیک با دستگاه های برنامه ریزی و مدیریت عالی استان

10-همکاری در بررسی و اظهارنظر نسبت به ضوابطع مقررات و لوایح شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف مدیریت

11-ارشاد و راهنمایی دستگاههای ذیربط در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها

12-همکاری در تنظیم قراردادها به منظور تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه

13-شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که براساس قوانین و آئین نامه های مختلف و شرح وظایف تعیین گردیده است.

14-همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه مکانیابی و تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهای توسعه و عمران مصوب

15-مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

16-همکاری در تهیه شرح خدمات طرحهای ویژه و مرتبط

17-همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی وارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

18-نظارت بر نحوه اجرای باغستان ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات جاری

19-نظارت بر نحوه اجرای مصوبات کارگروههای استانی

20-ارائه گزارشات دوره ای به معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی درخصوص آمار اراضی تغییر کاربری یافته

21-همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله

 

1-3- اداره طرحهای کالبدی

1-    پیگیری و تهیه طرح های توسعه و عمران شهری

2-    نظارت بر اجرای طرح های توسعه و عمران ناحیه ای، مجموعه های شهری، جامع، تفصیلی، شهرها و شهرک ها و طرح های ویژه

3-  انجام هماهنگی های لازم با سازمانهای مسئول ذیربط در جهت تهیه طرحهای آمایش استان و توسعه و عمران در راستای سیاست های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

4-    نظارت بر امر بروزآوری طرح های ناحیه ای و مجموعه های شهری وجامع طبق مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

5-    اعلام نظر نسبت به درخواست های ستاد وزارتخانه درخصوص تبدیل روستا به شهر و یا تغییر و اصلاح در تقسیمات کشوری

6-    هماهنگی و همکاری با پایگاه اطلاعات جغرافیایی مدیریت شهرسازی و معماری مرتبط با وظایف

7-  تهیه و تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین برنامه های سالانه برای طرح های توسعه و عمران (ناحیه ای و مجموعه های شهری) و سایر طرح های توسعه و عمران که از اعتبارات ملی تهیه می شوند.

8-    نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران (جامع و تفصیلی) شهری

9-  همکاری و هماهنگی با کارگروههای ذیربط شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بررسی طرح های توسعه و عمران به منظور تطابق با سیاستهای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

10-همکاری با مدیریت شهرسازی و معماری در تهیه ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با طرحهای توسعه و عمران شهری و سایر مراجع برای پیشنهاد به مرجع تصویب کننده

11-مطالعه و بررسی به منظور تعیین و پیشنهاد زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی مرتبط با وظایف اداره کل به ستاد و شرکت در جلسات مربوطه

12-نظارت بر تهیه و بررسی کلیه طرح های توسعه و عمران از طریق انجام بازدیدهای محلی، شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و بازدید از دفاتر محلی و مرکزی مهندسین مشاور تهیه کننده طرح ها به منظور بالابردن کیفیت تهیه طرح ها و همکاری در ارزیابی مستمر مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری

13-تعیین اساس طرح های توسعه شهری به منظور تشخیص مغایرت های اساسی تصمیمات کمیسیونهای ماده 5 به هنگام تهیه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

14-نظارت و کنترل برنامه ریزی و نحوه استفاده بهینه از اراضی واقع در محدوده ها و حریم های شهری و روستایی حسب ضوابط و مقررات مربوط

15-اجرایی نمودن راهبردها و سیاست های بخش زمین، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای آنها هماهنگ با ضوابط ومقررات شهرسازی و طرحهای توسعه و عمران کشور

16-نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهیه کننده طرحهای توسعه و عمران از طریق تشکیل کمیته انتخاب مشاوران طرح های توسعه و عمران مرتبط با وظایف اداره کل و در صورت لزوم معرفی به وزارتخانه

17-همکاری با استانداری و بنیادمسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرحهای هادی شهری و روستایی و همکاری در بررسی و تصویب آنها

18-همکاری با دفاتر حوزه ستادی در زمینه تنظیم و عقد قراردادها، طرح های مرتبط با مشاورین ذیصلاح

19-تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی در زمینه های مرتبط با وظایف اداره کل

20-شرکت در جلسات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بنا بر وظایف مرتبط

21-انتشار کتب، مقالات، جزوات راهنما در ارتباط با طرح های مرتبط با وظایف

22-ارتباط وتبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمی و پژوهشی

23-همکاری در برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی

 

1-4- دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی

1-    بررسی واظهار نظر در مورد ضوابط، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری و جمع آوری نظرات و انعکاس آن به وزارت متبوع

2-  اجرای آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/78 هیئت وزیران) و همچنین دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه

3-    انجام امور دبیرخانه ای بررسی، تصویب و ابلاغ طرحهای توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان

4-    انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون ماده 5 و کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی استان

5-  فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مشارکت های مردمی در امر تهیه و اجرای طرحهای معماری و شهرسازی از طریق برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، چاپ خبرنامه، بولتن و بروشور

6-    پیگیبری موارد تخلف از مقررات شهرسازی و معماری براساس قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط  ارائه به مبادی ذیربط

7-  تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، طرحهای ویژه و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و طراحی شهری و معماری

8-    همکاری در تهیه اطلاعا، اسناد و مدارک موردنیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد

9-    شرکت در کمیته ها، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است

10-مطالعه و بررسی زمینه ها وعناوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی به منظور:

الف- پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

ب- پیشنهاد به حوزه مدیریت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

11-مکانیزه کردن تهیه طرحهای توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 و کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی استان و اصلاحات طرحهای تفصیلی براساس مصوبات کمیسیون

12-مدیریت پایگاه اطلاعاتی و بایگانی فنی طرحهای شهرسازی و معماری و به روز آوری آنها

13-بهره برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در اجرای وظایف

14-بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیریهایی که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری، جامع و تفصیلی شهری، طرحهای ویژه و شهرهای جدید به تدریج به عمل آورده خواهد شد وانعکاس آن بر روی نقشه های موجود

15-تشکیل کمیته انتخاب مشاور جهت تهیه طرحهای توسعه و عمران که از بودجه های عمرانی استانی تأمین می شود براساس ضوابط و مقررات

16-تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله و سالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور

17-همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله، بویژه در زمینه های:

-        ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی

-        تهیه و عقد قرارداد نقشه های پایه 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها