مدیریت ساخت و توسعه راه ها

مدیریت ساخت و توسعه راهها جناب آقای مهندس محمد پارسا با مدرک تحصیلی لیسانس عمران-ژئوتکنیک و دارای 20 سال سابقه اجرایی در پستهای معاونت فنی و ریاست آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان هرمزگان ، ریاست اداره راه و ترابری بندرعباس، معاونت راهداری اداره کل راه و ترابری استان هرمزگان ، ریاست اداره راه و ترابری مشهد مقدس و مدیرکل ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل منطقه1 کشور می باشند.
 

1- مدیریت ساخت و توسعه راهها

1-  برنامه ریزی، تهیه خط مشی، ساختمان و توسعه راه های اصلی، فرعی منطقه ای و روستائی با هماهنگی واحدهای برنامه ریزی استان باتوجه به نیازها و اولویت ها و امکانات مالی

2-    همکاری در تنظیم موافقتنامه های ارسالی به معاونت برنامه ریزی استانداری در مورد احداث و توسعه راههای فرعی و روستایی

3-    مطالعه و تهیه طرح راهسازی و بهسازی راهها توسط مهندسان مشاور و کنترل و تصویب آن

4-    انتخاب مهندسان مشاور باتوجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر کار آنها

5-    نظارت بر تهیه واجرای طرح های راهسازی استان

6-    ابلاغ دستورالعمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی

7-    بررسی درخواست های حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثیر آن به منظور پرداخت

8-    کنترل و تایید صورت کارکرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط

9-    ارزشیابی و تایید کارهای مطالعاتی و نظارتی انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت

10 – تهیه و تنظیم صورت کارکردهای موقت و قطعی پیمانکاران (راساً یا از طریق مهندسان مشاور) و رسیدگی و ارائه صورت وضعیت موقت، قطعی به اداره پیمان و رسیدگی جهت تسویه حساب نهائی

11 – تهیه و بررسی و تصویب صورت مجالس پیشنهادی و اجرائی پیمانکاران راههای فرعی و روستائی طرف قرارداد طبق ضوابط

12 – تایید اتمام کار پیمانکاران جهت تشکیل کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی

13 – پیگیری و اعمال بخشنامه های فنی صادره از وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی استان و غیره

14 – پیگیری و نظارت مداوم بر حسن جریان پیشرفت برنامه های راهسازی و اجرای مشخصات فنی در کلیه عملیات راهسازی حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی استان

15 – بررسی و ارائه پیشنهاد مربوط به اجرای طرح های راهسازی

16- مطالعه و ارائه پیشنهاد طرح های راهسازی استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سیاست های شورای عالی فنی و سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای کشور

17- بررسی و تصویب تغییرات مربوط به طرح های روسازی و تیپ نیم رخ عرضی پروژه های مصوب و هم چنین ابنیه فنی مهم و تغییرات مسیر راه .

18- بررسی مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و سایر ابنیه فنی

19- بررسی و نظارت بر محاسبات فنی و نقشه ها قطعی و اجرائی برای پلها و ابنیه فنی نظارت بر طرح های روسازی راه ها و مشخصات زیرسازی و مشخصات فنی راه ها و مشخصات زیرسازی و مشخصات فنی راه ها براساس نتایج ، آزمایشگاهی و خاک شناسی و سایر مطالعات انجام شده .

 

1-1- اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی

1-    نظارت بر اجرای پروژه های راهسازی و بهسازی راههای اصلی و فرعی با استفاده از خط مشی ها و دستورالعمل های فنی ابلاغی

2-  رسیدگی به صورت وضعیت های موقت پیمانکاران و صدور دستورات فنی به آنها به منظور رعایت مشخصات فنی پیش بینی شده در قراردادها با توجه به ضوابط

3-    رسیدگی و شرکت در تنظیم صورت کارکردهای قطعی پیمانکاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسویه حساب با آنها طبق ضوابط

4-    اظهارنظر در مورد آماده بودن عملیات مورد پیمان ها جهت تشکیل کمیسیون های تحویل موقت و قطعی

5-    تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون های تحویل موقت و قطعی راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه و شرکت در آنها

6-    نظارت بر کار مهندسان مشاور و همکاری با آنها

7-    رسیدگی و تائید صورت حق الزحمه مهندسان مشاور

8-  اظهارنظر در تهیه و تغییر فهرست بهای واحد عملیات راهسازی و ضرائب منطقه ای استان مربوطه و شرکت در کمیسیون های ذیربط زیرنظر مدیریت ساخت و توسعه راهها

9-    مطالعه و پیشنهاد واریانت های اصلاحی و تهیه فهرست تغییر مقادیر کادر در قراردادهای در دست اجرا .

10-تهیه گزارش های فصلی از عملیات اجرائی در بخش راه های اصلی و فرعی

11-مطالعه و پیشنهاد طرح های استانی مربوط استانی مربوط

12-انجام مطالعات اولیه و تهیه نقشه های مقدماتی و انجام محاسبات فنی نقشه های قطعی و اجرایی برای پلها و گذرگاه ها و سایر ابنیه فنی و بررسی تعمیرات و تعریض پل ها و ابنیه فنی

13-تهیه طرح روسازی راه ها و مشخصات زیرسازی و مشخصات فنی راه ها براساس نتایج آزمایشگاهی و خاک شناسی و سایر مطالعات لازم

14-انجام مراحل مختلف و شناسائی و مطالعه به منظور انتخاب مسیر قطعی

15-نظارت بر آزمایش های مربوط به طبقه بندی خاک ، شن و ماسه از نظر مصرف در زیرسازی و روسازی جاده ها .

 

1-2- اداره نظارت بر ساخت راههای روستائی

1-    نظارت بر اجرای پروژ های راهسازی و بهسازی راههای روستایی با استفاده از خط مشی ها و دستورالعمل های فنی و ابلاغی .

2-  رسیدگی به صورت وضعیت های موقت پیمانکاران و صدور دستورات فنی به آنها به منظور رعایت مشخصات فنی پیش بینی شده در قراردادها با توجه به ضوابط

3-    رسیدگی و شرکت در تنظیم صورت کارکردهای قطعی پیمانکاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسویه حساب با آنها طبق ضوابط

4-    اظهارنظر در مورد آماده بودن عملیات مورد پیمان ها جهت تکمیل کمیسیون های تحویل موقت و قطعی

5-    تهیه مقدمات تشکیل کمیسیون های تحویل موقت و قطعی راه های روستائی و بهسازی راه و شرکت در آنها

6-    نظارت بر کار مهندسان مشاور و همکاری با آنها

7-    رسیدگی و تائید صورت حق الزحمه مهندسان مشاور

8-  اظهارنظر در تهیه و تغییر فهرست بهای واحد عملیات راهسازی و ضرائب منطقه ای استان مربوطه و شرکت در کمیسیون های ذیربط زیرنظر مافوق

9-    مطالعه و پیشنهاد واریانت های اصلاحی و تهیه فهرست تغییر مقادیر کار در قراردادهای در دست اجرا

 

1-3- اداره فنی و امور مهندسان مشاور

1-    ارزشیابی کارهای مطالعاتی و نظارتی انجام شده توسط مهندسان مشاور

2-    جمع آوری آخرین اطلاعات درباره دستمزدها و قیمت های مصالح و سایر مبانی لازم در سطح کشور

3-    بررسی و تائید درخواست های حق الزحمه مراحل مطالعاتی مهندسان مشاور و ارائه مافوق

4-    تهیه دفاتر فهرست بهاء و قیمت های مورد لزوم پروژه های اجرائی و تنظیم آنها به منظور تهیه و برآورد آنها

5-    بررسی تغییر مشخصات فنی حین اجرای پروژه ها و تهیه و برآورد حجم عملیاتی انها

6-    ارزشیابی کارهای مطالعاتی و نظارتی انجام شده توسط مهندسان مشاور

 

1-4- اداره پیمان و رسیدگی

1-    بررسی اسناد مناقصه به منظور تطبیق آن با آخرین بخشنا مه ها و دستورالعمل ها

2-    انتخاب و دعوت پیمانکاران ذیصلاح و برگزاری تشریفات مناقصه

3-    انجام مراحل انعقاد قرارداد با پیمانکاران با رعایت موازین قانونی و دستورالعمل های ابلاغی

4-    رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت وضعیت های موقت و قطعی و تاخیر پیمانکاران طبق ضوابط

5-    رسیدگی به اختلاف و ادعای پیمانکاران و فراهم نمودن مقدمات نسخ پیمان طبق مفاد قرارداد و با همکاری امورحقوقی

6-    کنترل صورت وضعیت ها و صورت مجالس و مطابقت آن با عملیات اجرائی طبق ضوابط

7-    شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی و تهیه حکم کمیسیون

 

  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها