دفاتر طرف قرارداد در سطح شهرستان مشهد

 
ردیف کد دفتر-شهری نام شهرستان عناوین خدمت ارائه شده
1 1078-19-72  (فروزان فیروزکوهی) مشهد (پارک تا تقی آباد) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
2 1285-19-71  (مبینی) مشهد (تقی آباد تا اداره) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
3 1120-19-72  (وحیده رستمی سابق) مشهد (قاسم آباد) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
4 1117-19-72  (خلیل عرب) مشهد (سیدی) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
5 1033-19-72  (بنفشه اصغری) مشهد (گاراژدارها) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
6 1211-19-71  (حسن حقدادی) مشهد (جاده جدید قوچان) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
7 1070-19-72  (حسین ناصری خانرودی) مشهد (منطقه 7 شهرداری) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
8 1013-19-72  (الهه فروتن) مشهد (شهید مفتح) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
9 1202-19-72  (مهدی جلائیان سامانی) مشهد (فدائیان اسلام) 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
 دفاتر طرف قرارداد  در سطح استان
ردیف کد دفتر-شهری نام شهرستان عناوین خدمت ارائه شده
10 1134-19-72  (حسین بقائی) بردسکن 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
11 1191-19-72  (فائزه یعقوبی) جغتای 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
12 1154-19-71  (حسین ادیبان) درگز 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
13 1158-19-72  (حسین زیبائی فریمانی) فریمان 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
14 1099-19-72  (غلام مولا پوراحمدی) تایباد 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
15 1129-19-72  (افسانه الکتریک)
16 1230-19-72  (حسین یارمحمدی)
17 1172-19-71  (آتس سا بهرامی)
18 1229-19-72  (یونس معصومی)
19 1067-19-72  (اقدس محمدرضا زاده) بجستان 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
20 1248-19-71  (اکرم شیبانی) تربت حیدریه 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
21 1154-19-72  (لیلی ایل بیگی)
22 1258-19-71  (احمدرضا قندهاریان)
ردیف کد دفتر-شهری نام شهرستان عناوین خدمت ارائه شده
23 1026-19-72  (بهناز غلامی) تربت جام 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
24 1157-19-72  (زهره مهربان فر)
25 1220-19-71  (سید امیر حسین موسوی نژاد) خواف 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
26 1029-19-72  (احمد نوری) چناران 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
27 1095-19-72  (عباس سرابی) جوین 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
28 1143-19-72  (جواد ایزدی) زاوه 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
29 1243-19-72  (پیمان خوشاب) سبزوار 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
30 1097-19-72  (محسن دانا)
31 1100-19-72  (سعید یحیی آبادی)
32 1096-19-72  (فیروز یزدی)
33 1047-19-72  (مجتبی منشوری)
34 1023-19-72  (نرگس برزنونی) قوچان 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
35 1082-19-72  (پرویز موحدی مقدم)
36 1284-19-72  (جواد حامد حیدری) نیشابور 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
37 1262-19-71  (آتنا گلاب)
38 1113-19-72  (بهروز عابدی)
 
 

 
ردیف کد دفتر-شهری نام شهرستان عناوین خدمت ارائه شده
39 1122-19-72  (حمید رضا مروی شهری) گناباد 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
40 1201-19-71  (سمیرا قدمگاهی) قدمگاه 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
41 1151-19-72  (مصطفی غلامی خشت) کلات 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
42 1160-19-72  (احمد باغبان اول) رشتخوار 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
43 1049-19-72  (حمیرا زورمند) سرخس 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
44 1149-19-72  (غلامرضا حسن پور) کاشمر 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
45 1144-19-72  (بهرام احمدی بنکدار) باخرز 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
46 1233-19-72  (سید ذبیح ا... بدیعی) مه ولات 1)صدور مجوز تأسیسات و مستحدثات در حاشیه راهها
2)برآورد خسارت وارده به راه و ابنیه فنی،علائم و تجهیزات ایمنی راهها
47 1164-19-72  (علیرضا نیکزاد)
جمع کل دفاتر شهری طرف قرارداد در شهر مشهد 9 دفتر
جمع کل دفاترشهری طرف قرارداد در شهرستانها (22 شهرستان) 38دفتر
جمع کل دفاتر شهری 47 دفتر
 
 
 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها