آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


شماره185645/ت40792ک ‏‎
‏21/9/1388‏‎
وزارت کشور‎
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌ زیست در جلسه مورخ23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 41/3/1/74623 ‏مـورخ 13/6/1387 وزارت کشـور و به استناد ماده (15‏‎)‎قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ـ مصوب 1387ـ و با رعایت ‏تصویب‌نامه شماره164082‏‎/‎ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند‎:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور‎
فصل اول: کلیات‎
ماده1ـ در این آییـن‌نامه واژه‌ها و اصـطلاحات زیر در مـعانی مشـروح مربوط بکار می‌روند‎:
الف ـ قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور‎.
ب ـ شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور‎.
ج ـ سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور‎.
د ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور‎.
ه ـ دستگاه های ذی‌ربط: وزارتخانه‌ها، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان ‏ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام ‏معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکل های مدنی و مردمی و بخش‌های ‏خصوصی و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران‎.‎‏ ‏‎
ماده2ـ تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقه‌ای و اعلام آن به دستگاه های ذیربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام رئیس ‏شورای عالی مدیریت بحران) می‌باشد و تشخیص وقوع بحرانهای استانی و محلی و اعلام آن به دستگاه های استان و شهرستان ‏به ترتیب با استاندار و فرماندار می‌باشد‎.
تبصره1ـ دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران (در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی ‏می‌رسد‎.
تبصره2ـ دستگاههای ذی‌ربط مکلفند علائم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام ‏کنند‎.
فصل دوم ـ نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با بحران ‏‎
ماده3ـ نقش و وظایف دقیق دستگاههای ذی‌ربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آنها و تأیید شورای هماهنگی ‏و تصویب شورای‌عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور (قائم‌مقام رئیس شورای عالی) براساس بند «3» ماده (4) قانون ‏برای سیر مراحل قانونی تصویب ارائه خواهدشد‎.
تبصره1ـ وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 2282‏‎/‎ت24412هـ مورخ 23/1/1382 و ‏اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاه ها به قوت خود باقی است‎.
تبصره2ـ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای ‏مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ‏ضرورت جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه شود‎.
ماده4ـ دستگاههای ذی‌ربط موظفند وظایف مربوط به ‌مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی ‏موضوع ماده (3) انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت ‏بحران کشور انجام دهند‎.
ماده5 ـ نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استانها، دستگاههای ذی‌ربط در امر مدیریت بحران موظفند با ‏هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق ‏اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به ‏صورت دوره‌ای (سه ماهه) به شورای عالی ارائه نماید‎.
تبصره1ـ سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه ‏زمانبندی مشخص تحقق یابد‎.‎‏ ‏‎
تبصره2ـ اقدامات انجـام شده توسط وزیر کشـور به صورت دوره‌های شـش ماهه به شورای عالی منعکس می‌گردد‎.
تبصره3ـ سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاههای ذی‌ربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و ‏مستمر داشته باشد‎.‎‏ ‏‎
تبصره4ـ دستگاههای مسئول تهیه طرح‌های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام، در قالب شرح وظایف موضوع ماه (3) این آیین‌نامه ‏مشخص خواهند شد‎.‎‏ ‏‎
ماده6 ـ سازمان و واحدهای استانی می‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاههای ‏ذی‌ربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند‎:
تبصره1ـ رؤسای سازمانها، نهادها و ارگانهای مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و یا شفاهی سازمان و واحدهای تابع ‏استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند‎.
تبصره2ـ دستگاه محل اشتغال کارکنـان مشمـول ایـن ماده و سایر کارکنانـی که به صورت مأمور یا پاره‌وقت در اختیار سازمان و ‏یا واحدهای استانی قرار می‌گیرند، موظفند برابر گزارش کارکرد و تأیید سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و ‏مزایای آنان اقدام نمایند‎.
ماده7ـ چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسؤولان و کارکنان موضوع ماده‎(‎‏6‏‎)‎‏ آیین‌نامه، با تشخیص رئیس سازمان، ‏استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است با‎
رعایت ضوابط موضوع بند «14» ماده (8) قانون بلافاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط نماید‎.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای ذی‌ربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری ‏نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند ‏شد‎.‎‏ ‏‎
ماده8 ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاههای ذی‌ربط استفاده از خدمات مؤسسات ‏عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و واحدهای بخـش خصوصی و تعـاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می‌توانند به صورت ‏کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. در صورت عدم انجام مأموریت محول‌شده توسط این مؤسسات و شرکت‌ها، ‏موضوع در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهدبود‎.
تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت می‌گردد‎.
ماده9ـ سازمان حسب بند (18) ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههای ذی‌ربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی ‏دارد و دستگاههای ذی‌ربط موظفند برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در ‏چهارچوب قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام شده است، به صورت دوره‌ای در قالب برگه‌های ارزیابی و نظارت که توسط ‏سازمان تهیه می‌گردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارائه به شورای عالی گزارش نمایند‎.
ماده10ـ در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههای تخصصی ذی‌ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده ‏تعیین‌شده برای عملیات مقابله، وظایف محول‌شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده ‏بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می‌باشد‎.
فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی‎
ماده11ـ جلسات شورا توسط رییس شورا و یا قائم‌مقام ایشان و براساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، اداره می‌گردد. ‏ابلاغ مصوبات پس از تأیید رییس جمهور با قائم مقام رییس شورا (وزیر کشور) می‌باشد‎.
تبصره1ـ شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد‎.‎‏ ‏‎
تبصره2ـ در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم‌مقام رییس شورا (وزیر کشور) تشکیل می‌شود‎.
تبصره3ـ دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می‌باشد و دبیر آن رییس سازمان می‌باشد‎.
فصل چهارم‎: ‎ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی‎
ماده12ـ اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود‎:
‏1ـ رئیس سازمان ‏‎)‎رئیس‎(
‏2ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‎
‏3ـ معاون وزیر بازرگانی‎
‏4ـ معاون وزیر راه و ترابری‎
‏5‏‎ ‎ـ معاون وزیر جهادکشاورزی‎
‏6‏‎ ‎ـ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری‎
‏7ـ معاون وزیر نیرو‎
‏8‏‎ ‎ـ معاون وزیر نفت‎
‏9ـ رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور‎
‏10‏‎ ‎ـ معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور‎
‏11ـ معاون ستاد کل نیروهای مسلح‎
‏12ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‎
‏13ـ رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‎
‏14ـ معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‎
‏15ـ معاون شهردار تهران‎
تبصره1ـ حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با حق رأی در جلسات دعوت به عمل می‌آید‎.
تبصره2ـ شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاههای متناظر در ‏استان تشکیل می‌گردد‎.
ماده13ـ وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود‎:
‏1ـ هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران‎
‏2ـ بررسی و تأیید سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی‎
‏3ـ نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی‎  
‏4ـ بررسی و تأیید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی‎
‏5‏‎ ‎ـ بررسی و تأیید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و ‏ارایه آن به شورای عالی‎  
‏6‏‎ ‎ـ بررسی و تأیید طرحها و برنامه‌های پیشنهادی کارگروه‌ها، دستگاههای ذی‌ربط و استانها و تأیید اعتبارات مورد نیاز آنها و ‏پیشنهاد آن به شورای عالی‎
‏7ـ بررسی و تأیید وظایف دقیق و نقش دستگاههای ذی‌ربط در مدیریت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طرح در شورای ‏عالی و سیر مراحل تصویب‎
‏8‏‎ ‎ـ بررسی و تأیید پیش‌نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف‎
‏9ـ تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور‎
‏10ـ تصویب برنامه‌های مانور دستگاههای ذیربط و هماهنگی اجرای آنها‎
‏11ـ سایر امور مرتبط و محول شده‎
ماده14ـ در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استانها که مورد نیاز ‏باشند، موظفند در مکان پیش‌بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام مأموریت‌های محول شده (تا پایان ‏مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور) اقدام نمایند‎.
تبصره ـ پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام می‌گردد‎.
فصل پنجم: کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور‎
ماده15ـ سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می‌باشد‎:
‏1ـ کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت‎.
‏2ـ کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت. ‏‎  
‏3ـ کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد ‏کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت‎.
‏4ـ کارگروه حمل و نقل، شریان‌های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن ‏وزارت‎.
‏5‏‎ ‎ـ کارگروه تشکلهای مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور‎.
‏6‏‎ ‎ـ کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین‌آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش‌نشانی، مواد خطرناک و انتقال و ‏تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای‎
کشور‎.
‏7ـ کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور‎.
‏8‏‎ ‎ـ کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت‎.
‏9ـ کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت‎.
‏10ـ کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ‏ریاست معاون مربوط در آن وزارت‎.
‏11ـ کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)‏
‏12ـ کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان‎.
‏13ـ کارگروه آموزش و اطلاع‌رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن ‏سازمان‎.
‏14ـ کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان ‏امداد و نجات‎.
تبصره1ـ رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان ‏دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم‌مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد‎.
تبصره2ـ رؤسای کارگروه‌های تخصصی می‌توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند‎.
تبصره3ـ اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تأیید در شورای ‏هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم‌مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد‎.
تبصره4ـ کارگروه‌های تخصصی استانی مشابه کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به ‏حادثه‌خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع ‏این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم‌مقام شورای عالی) ابلاغ می‌گردد‎.
فصل ششم: مقررات مالی، اداری، تشکیلات و بودجه‎
ماده16ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه‌ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای ‏آن منظور می‌شود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود‎.
تبصره1ـ در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد می‌گردد‎.
تبصره2ـ مسئول مدیریت بحران استان با حق رأی، عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد بود‎.
تبصره3ـ مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رأی عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود‎.
ماده17ـ نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به ‏تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد. سقف پست‌های سازمانی بر اساس ماده (29) قانون مدیریت ‏خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید‎.
ماده18ـ وظایف، تعهدات، دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی ‏امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهای ذیربط استانی بوده‌اند، با رعایت قوانین و‎
مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استان‌ها انتقال می‌یابد‎.
تبصره ـ وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان ‏منتقل خواهد شد‎.
ماده19ـ در دستگاههای ذی‌ربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره ‏کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل ‏پست‌های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد‎.
تبصره1ـ در شهرستانها مدیریت بحران با مدیران و رؤسای ادارت شهرستانی خواهد بود‎.‎‏ حداقل یک پست سازمانی کارشناسی ‏برای این منظور به مدیریت‌ها یا اداره ذی‌ربط در دستگاههای مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد‎.
تبصره2ـ در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههای مذکور در این ماده، مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی ‏به هیئت وزیران اعلام خواهد شد‎.
ماده20ـ وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین ‏کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید‎.‎‏ ‏‎
تبصره1ـ مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز ‏اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و ‏به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ می‌شود‎.
تبصره2ـ مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (145) قـانون برنامه چهارم توسـعه با رعایت قوانین ‏و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی‎
اقدام نماید‎.
تبصره3ـ افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده‎(‎‏19‏‎) ‎‏ این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به‌کار ‏گرفته‌ می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به‎
تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند‎.
تبصره4ـ کارکنان و اشخاصی‌که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می‌نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری ‏از مزایای قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور ‏تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد‎.
ماده21ـ مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده (19) این آیین‌نامه جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب ‏می‌گردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد‎.
تبصره ـ کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می‌نمایند، با پیش‌بینی ‏اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت می‌شوند و حق بیمه حادثه نیروهای شرکت‌کننده دولتی و خصوصی از ‏محل اعتبارات سازمان پرداخت می‌گردد‎.
ماده22ـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مصوب 1380ـ ‏کـه در اخـتیار سازمان می‌باشـد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمیـن‎
تجهیـزات و امکانـات اداری مورد نیـاز سازمان و واحـدهای استانی آن اقدام نماید‎.
ماده23ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل ‏پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه‌ها و اعتبار موردنیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تأیید شورای‎
هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف‌های جداگانه مشخص به هیئت ‏وزیران ارائه نماید‎.
تبصره ـ دستگاههای ذی‌ربط و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند‎.‎‏ ‏
ماده24ـ مسئولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمک‌های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه ‏نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی ‏کشور صورت می‌گیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی اعم از منقول و غیرمنقول ‏و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهداکننده بر عهده سازمان است‎.‎‏ ‏‎
هرگونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک‌های یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است‎.
ماده25ـ شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد ‏اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه‌ای تحت ‏عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود‎.
ماده26ـ در اجرای ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیـب‌دیده و فراهم نمودن زمینـه برنامه‌ریـزی ‏سالانه در اجـرای اقـدامات پیشـگیری، آمـادگی، مقابله و بازسازی، اعتـبارات مصوب هیئت وزیران موضـوع ماده‎
‎(‎‏10‏‎) ‎قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه‌داری کل در اختیار سازمانها و دستگاههای ذیربط و ‏استانها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند‎.
ماده27ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات ‏بخش‌های مختلف خسارت‌دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، ‏تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت را از محل منابع داخلی بانک‌ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استانها و مناطق خسارت‌دیده قرار ‏دهد‎.‎‏ ‏‎
تبصره ـ هر ساله مبلغ کارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک‌ها، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور ‏خواهد شد‎.
ماده28ـ در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان می‌تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و ‏دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات ‏مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید. سازمان ‏موظف است منابع مالی دریافت شده را از مـحل وصول منابع اعتبارات مصـوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت ‏نماید‎.‎‏ ‏‎
ماده29ـ خزانه‌داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه ‏در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون را پس از پیشنهاد شورای عالی و تأیید مراتب توسط ‏رییس‌جمهور به طور یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده (12) قانون هزینه گردد. مبلغ مذکور تا سقف بیست درصد در ‏صورت هزینه‌کرد مجدداً به حساب سازمان واریز خواهد شد‎.
تبصره ـ خزانه‌داری کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده (12) قانون به طور مستقیم ‏در اختیار سازمان قرار دهد‎.‎‏ ‏‎
ماده30ـ کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (30) قانون برنامه و ‏بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در ‏دوره‌های کوتاه‌مدت تخصیص دهد‎.
وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور ‏آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به هیئت وزیران اعلام نماید‎.
ماده31ـ به منظور پیشگیری، پیش‌آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاههای امدادرسانی و عملیات امدادرسانی به آسیب‌دیدگان ناشی ‏از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به ‏پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیئت وزیران در اختیار‎
دستگاههای مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار می‌گیرد تا نسبت به اجرای پروژه‌های ‏مشخص و اولویت‌دار اقدام نمایند‎.‎‏ ‏‎
فصل هفتم: بیمه حوادث‎
ماده32ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ‏دستگاههای مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش‌های مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و ‏امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید‎.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت ‏‏(ساختمان‌های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال 1388 ‏جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید‎.
تبصره2ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه ‏محصولات کشاورزی ـ مصوب 1362ـ اقدام لازم را انجام دهد‎.‎‏ ‏‎
تبصره3ـ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از ‏شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را‎
با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید‎.
آیین‌نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید‎.‎‏ ‏‎
تبصره4ـ دستورالعمل مربوط به تبصره‌های فوق‌الذکر توسط دستگاه های ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ‏ارائه گردد‎.
فصل هشتم: سایر مقررات‎
ماده33ـِ به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاههای ذی‌ربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانین و ‏سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تأیید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ می‌گردد، به ‏طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند‎.
ماده34ـ دستگاههای ذیربط موظفند در تدوین برنامه‌های سالانه، پنجساله و افق چشم‌انداز وظایف خود، ابعاد و اقدامات ایمنی در ‏چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند‎.
ماده35ـ مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی ‏و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی لازم‌الاجراست‎.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/9/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است‎.

 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
فراخوان شرکت در دومین همایش جایزه دادمان-مهلت ارسال آثار تا۳۰ دیماه-زمان برگزاری همایش: ۱۶ اسفندماه۹۶
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران- ۱۸-۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها