مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، آقای مهندس ابراهیم صنیعی دارای مدرک تحصیلی لیسانس راه و ساختمان با 26 سال سابقه اجرایی در پست های مهندس ناظر نوار مرزی و سرپرستی ادارات راه و ترابری سبزوار، نظارت بر راهسازی و پیمان رسیدگی و معاونت راهسازی و راهداری خراسان رضوی می باشد.


1-    مدیریت فنی و اجرایی

1.    نظارت بر امر تدوین برنامه های فنی و اجرائی منطبق با سیاست های ابلاغی
2.    نظارت بر امر نیازهای سازمانهای دولتی مستقر در استان به ساختمانهای اداری، تخصصی و عمومی و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان
3.    نظارت بر تهیه و اطلاعات مربوط به پروژه های مالی در دست اجرا اعم از اعتبارات و پیشرفتهای فیزیکی و پرداختها به منظور جمع بندی و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان
4.    انجام هماهنگی با واحدهای تحت سرپرستی به منظور برآورد نیازهای تدارکاتی طرحها و پروژه های ملی و استانی و ارائه به حوزه قائم مقام وزیر و مدیرکل استان جهت اتخاذ تصمیم
5.    نظارت بر تنظیم قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های بخش
6.    شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها ، شوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه
7.    نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و کوتاه مدت واحدهای تابعه و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور
8.    همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش فنی واجرایی
9.    نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش فنی و اجرائی در استان
10.    همکاری و مشارکت با حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر امور محوله

 1-1-    اداره فنی و مهندسی

1.    برنامه ریزی فعالیت های محوله و تدوین آن ها براساس سیاست ها و خط مشی های ابلاغی و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل موجود در استان
2.    برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات استان جهت اجرای پروژه ها و طرح های ملی و استانی در چارچوب برنامه های کلی مصوب و تنظیم گزارش های لازم
3.    بررسی و همکاری در انتخاب مشاوران و پیمانکاران در چارچوب ضوابط مقرر، تایید صلاحیت فنی و حرفه ای آنان و ترتیب انعقاد قراردادهای مربوطه بر اساس روش های تعیین شده
4.    بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران، استخراج اشکالات احتمالی و نهایتاً تایید آن ها در محدوده اختیارات مصوب
5.    فراهم نمودن زمینه های استقرار استانداردها، الگوها و نمونه های ابلاغ شده
6.    شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی
7.    رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تغییر مشخصات فنی در پروژه های ملی و استانی در طول مدت اجرا
8.    حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی در آرشیو فنی
9.    همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه متناسب با شرایط اقلیمی و امکانات محلی و همچنین شرح خدمات فنی و اجرائی نمونه و نظارت بر اجرای آن ها
10.    ارائه خدمات مهندسی برای پروژه های استانی اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرح ها

2-1 - اداره پیمان و رسیدگی

1.    جمعبندی اطلاعات لازم درباره شرایط و وضعیت پیمانکاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنین آگاهی از معیارها و ضوابط حاکم بر عقد قراردادهای مربوطه
2.    بررسی طرحهای زمان بندی شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشریفات مناقصه و عقد پیمان با پیمانکاران براساس اصول و ضوابط حاکم و رعایت قوانین و مقررات مربوط
3.    صدور دستور شروع کار پیمانکاران و نظارت بر پیشرفت کار آنان طبق برنامه زمان بندی شده
4.    تنظیم فرم قراردادهای نمونه و کاربرد آنها در زمان عقد قراردادهای مورد نیاز
5.    بررسی و تایید صورت وضعیت، مابه التفاوت و تعدیل قطعی موقت و قطعی از طرف مشاوران و پیمانکاران و تطبیق آن ها با مفاد پیمانها و در صورت لزوم اظهارنظر پیرامون آنها
6.    شرکت در کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی
7.    رسیدگی به مسائل و مشکلات پیمانکاران در رابطه با چگونگی اجرای مفاد قراردادها
8.    ارزشیابی عملکرد مشاوران و پیمانکاران در مقاطع میانی و پایانی کار و گزارش عملکرد به مراجع صدور صلاحیت
9.    اعلام نتایج ارزشیابی وضع پیمانکاران به مبادی ذیربط
10.  رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و خلع ید یا خاتمه دادن پیمان طبق مقررات
11.  تهیه آمار و گزارشهای مستمر و ادواری پیرامون تنوع و حجم فیزیکی و مالی پیمانهای منعقده در سطح استان
12.  حفظ و نگهداری اسناد، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرائی طبق اصول فنی

3-1- اداره نظارت بر پروژه های ساختمانی و تأسیسات دولتی و عمومی

1.    ایجاد و بروز نگهداری بانک اطلاعاتی ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی موجود در استان
2.    نظارت بر چگونگی اجرای طرحها و پروژه های ملی و استانی محوله به استان توسط پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط تدوین شده در طراحی آن ها به منظور دستیابی به اجرای مطلوب طرح ها و پروژه ها
3.    انجام بررسی های کارشناسی در مورد تقاضاهای دستگاه های دولتی و عمومی جهت تخریب ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی
4.    بررسی مستمر نیازهای سازمان های دولتی استان به ساختمان های اداری، تخصصی، عمومی
5.    بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در راستای الگوسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی بر اساس نیازمندی های اقلیم و منطقه
6.    بررسی و تحلیل شاخص ها جهت توزیع اعتبارات فصول و برنامه های احداث ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی استان
7.    نظارت عالیه و موردی بر ساخت و سازهای دولتی و عمومی استانی و ملی و ارائه گزارش به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان
8.    انتخاب ناظرین پروژه ها طبق مقررات و تأیید کارکرد آن ها
9.    پیش بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز برای انجام پروژه ها براساس فرم های مربوطه
10.  رسیدگی به صورت وضعیت ها و صدور دستور پرداخت
11.  شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی
12.  بازدید دوره ای از پروژه های دولتی و عمومی
13.  تهیه گزارش های مستمر از نحوه عملکرد و پیشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذیربط

 
  
محمدرضا اخوان عبداللهیان
محمدرضا اخوان عبداللهیان
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

نظرشما در مورد پرتال اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی چیست؟
منوی اصلی
خدمات الكترونيك
نظرسنجی
نسخه اولیه کتاب دیجیتال فرصت های سرمایه گذاری استان منتشر شد

تصاویر
همایش ها و اطلاعیه ها